fullsizeoutput_48e0

HIND för oss som bor i Norra djurgårdsstaden

18-09-12
Denna sida är inte uppdaterad på länge, så sammansättningen på styrelsen kan vara förändrad liksom vilka frågor HIND i dagsläget driver

2017
Har du synpunter på, brinner för, önskar något i följande ämnen - så bör du framöver engagera dig i eller följa vad HIND gör för utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden - främst det vi kallar nya och gamla Hjorthagen

I dagsläget finns fyra arbetsgrupper som driver utveckling inom:


Kommunikationer, bussarna 55, 73 och nattbuss 291
Ansvarig: Mats Gullberg matsgullberg2003@yahoo.se

Resurseffektiva kretslopp
Ansvarig: Elvy Löfvenberg elvy.lofvenberg@gmail..com

Visionsarbete
Ansvarig: Ann Edberg ann@edberg.as och
Pontus Weström pontus@placidprogress.com

Vägar framkomlighet och säkerhet
Ansvarig: Pontus Weström pontus@placidprogress.com

Vid årsmötet den 27 maj 2015 fick HIND besök av föreningen Sjöstaden i Hammarby Sjöstad. Denna förening är förebilden för HIND. Allan Larsson berättade om Sjöstadens verksamhet.
Se bilder på bifogad broschyr till höger och läs mer på deras hemsida:
​Sjöstadsföreningen


Personerna på bild sitter i dagens interimsstyrelse.
Ser du någon av dem - så gå fram och ställ dina frågor eller framför förslag på förbättringar
 

Allan Larsson ( den kända) berättar om deras förening i Hammarby sjöstad
Allan Larsson ( den kända) berättar om deras förening i Hammarby sjöstad
Exempel på vad Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad driver. Klicka på bilderna för större format
Pontus Weström
Pontus Weström
Ann Edberg
Ann Edberg
Eivor Fröberg
Eivor Fröberg
Marina A Davidsdotter
Mats Gullberg
Mats Gullberg
Elvy Löfvenberg
Elvy Löfvenberg


 STADGAR – Hjorthagens Intresseförening i Norra Djurgårdsstaden (HIND) 
§ 1 FÖRENINGENS NAMN, SÄTE OCH OMFATTNING 
1.1 Föreningens namn är Hjorthagens Intresseförening i Norra Djurgårdsstaden (förkortas HIND), vars säte är i Stockholm. Föreningen är en intresseförening för boende eller verksamma i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden. 

§ 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 
2.1 HIND är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. De huvudsakliga uppgifterna är: 
- att bidra till att stärka Hjorthagen/Norra Djurgårdsstadens profil som en stadsdel för hållbar utveckling 
- att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande 
- att vara kontaktorgan med Stockholm Stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse. 
§ 3 MEDLEMSKAP 
3.1 Boende eller verksam i Hjorthagen/Norra Djurgårdsstaden kan bli medlem i HIND. 
3.2 Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen (eller via e-mail) till HIND och skall 
godkännas av styrelsen. 
3.3 Medlem är skyldig att erlägga årlig medlemsavgift enligt årsmötets beslut och styrelsens anvisningar; samt att följa föreningens stadgar samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av styrelsen. 
3.4 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen (eller via e-mail) anmäla detta till HIND. Medlemmen äger ej rätt att återfå erlagda avgifter. 
3.5 Medlem kan uteslutas ur HIND efter beslut av styrelsen 
- om medlem allvarligt motarbetar föreningens ändamål enligt § 2; 
- om medlem bryter mot dessa stadgar eller av styrelsen utfärdade föreskrifter; eller 
- om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller av HIND beslutade utdebiteringar. 2 

§ 4 AVGIFTER 
4.1 Årsmötet fastställer årsavgiften. 
4.2 Årsmöte eller extra årsmöte, som utlyses enligt dessa stadgar, kan besluta om extra avgifter om så erfordras för föreningens verksamhet. 
4.3 Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgift vara inbetald senast den 30/4 för innevarande år. 
§ 5 ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA FÖRENINGSMÖTEN 
5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att delta på årsmötet och har en röst, och fullmakt godkänns inte. 
5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före maj månads utgång. Kallelse skall tillsändas varje medlem senast fyra veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet. 
5.3 Motioner skall inlämnas senast 15 mars. 
5.4 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
- Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
- Val av mötesordförande 
- Val av protokollförare 
- Fastställande av röstlängd 
- Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
- Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
- Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 
- Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året 
- Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
- Revisorns berättelse för det gångna året 
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
- Behandling av motioner och förslag 
- Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisor och valberedning. Fastställande av budget och avgifter. 
- Val av föreningens styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
- Val av revisor och suppleant 
- Val av valberedning 
- Mötets avslutande. 
Möjlighet till frågestund efter mötet. 
- Utöver ordinarie årsmöte skall extra årsmöte hållas då frågor av större vikt avhandlas. Kallelse till dessa extra möten skall göras av styrelsen. Kallelse skall ske senast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på det extra årsmötet. Extra årsmöte skall hållas om minst 10 % av medlemmarna, dock lägst 10 medlemmar, begär detta. 3 

5.5 Alla frågor vid årsmöte avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan dock val ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid personval avgörs dock lika röstetal genom lottning. 
5.6 Styrelsen ansvarar för att protokoll förs över årsmöten samt att alla medlemmar informeras om besluten. 
§ 6 STYRELSE 
6.1 HIND leds av en styrelse som väljs av det ordinarie årsmötet. 
6.2 Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. 
6.3 Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre heltal) ledamöter, avgår årligen. Suppleanter väljs för en tid av ett år. 
6.4 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde efter ordinarie årsmöte. 
6.5 Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt vid sammanträdet, men rösträtt endast då hon/han ersätter ordinarie ledamot. Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut ska kunna fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 
6.6 Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträde, behandlade ärenden, samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras. 
6.7 Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration. Styrelsen skall således tillse att stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs och att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs. Vidare skall styrelsen utarbeta budget för kommande verksamhetsår. Slutligen skall styrelsen kalla till föreningens ordinarie årsmöte och till detta avge en verksamhetsberättelse och en plan för kommande år. 
§ 7 RÄKENSKAPER OCH REVISION 
7.1 Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari - 31 december. 
7.2 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av en revisor, vilken väljs av ordinarie årsmöte. 
7.3 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna, samt verksamhetsberättelsen skall vara revisorn tillhanda senast fyra veckor innan ordinarie årsmöte. 
7.4 Revisorn skall årligen avge en revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. 4 

§ 8 VALBEREDNING 
8.1 En valberedning med minst två ledamöter skall utses på årsmötet. Valbar till valberedningen är alla medlemmar enligt § 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter. 
8.2 Valberedningen skall förbereda val av styrelse och revisorer samt suppleanter. 
8.3 Valberedningen tillsammans med styrelsen förbereder mötets ordförande, protokollförare och justerare. 
§ 9 STADGEÄNDRING 
9.1 Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet eller med enkel majoritet vid två på varandra följande möten. 
§ 10 UPPLÖSNING 
10.1 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie. Vid vartdera mötet skall beslut fattas med minst 2/3 majoritet. 
10.2 Vid beslut om upplösning skall det andra mötet som behandlar upplösningen, besluta om hur 
föreningens tillgångar skall disponeras. Beslut skall stå i enighet med föreningens ändamål och målsättning. 
Dessa stadgar är antagna av årsmötet 18 maj 2016.