fullsizeoutput_48e0

Ny vattenreservoar i Uggleviken på Norra Djurgården

VATTENRESERVOAR  UGGLEVIKEN NORRA DJURGÅRDEN VATTENRESERVOAR UGGLEVIKEN NORRA DJURGÅRDEN

Skönhetsrådet skriver:
I och med en växande befolkning behöver dricksvattenförsörjningen i Stockholmsregionen utökas. Staden planerar därför att uppföra en ny vattenreservoar i Uggleviken (dnr 2020-02200) på Norra Djurgården, strax söder om den befintliga reservoar som ritades av Paul Hedqvist och uppfördes 1935. Denna kommer enligt stadsbyggnadskontoret att rivas efter att den nya reservoaren tagits i bruk.
Att säkra dricksvattenförsörjningen i Stockholm är ett angeläget projekt som Skönhetsrådet till fullo stödjer. Men med tanke på de dokumenterat höga kulturvärdena hos Hedqvists reservoar borde konsekvenserna av en rivning beskrivas som negativa och inte endast måttliga. I planbeskrivningen finns heller ingen information om
huruvida möjligheten att bevara eller behålla den befintliga reservoaren och komplettera med en mindre anläggning har utretts. Rådet ser fram emot att detta kan redas ut i en kommande kulturhistorisk konsekvensbeskrivning.
Skönhetsrådet uppskattar gestaltningen av den nya reservoaren som en pentagon och den konkava formen gör att sidorna faller undan så att byggnaden kan uppfattas som lite mindre än vad den egentligen är. Mer problematiskt är de upphöjda hörnen som inte fyller någon funktion och i onödan drar upp skalan. Rådets ser hellre ett enklare avslut mot himlen och förordar att den del som inte är nödvändig inte heller utförs.
Läs hela yttrandet på skonhetsradet.stockholm 

Bilder: Stadsbyggnadskontoret, Wingårdhs och WSP

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter